Regulamin zakupów realizowanych za pośrednictwem serwisu startlist.pl

Niniejszy regulamin określa zasady realizacji zakupów realizowanych za pośrednictwem serwisu startlist.pl

§1 Definicje

Ilekroć w ramach niniejszego regulaminu mowa jest o:

 1. Dostawcy – należy przez to rozumieć firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o. (NIP: 5783116536 REGON: 360937446 KRS: 0000543585) pod adresem: ul. Browarna 86-87, 82-300 Elbląg;
 2. Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć funkcjonalność Serwisu pozwalającą na korzystanie z Usług;
 3. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin zakupów realizowanych za pośrednictwem serwisu startlist.pl;
 4. Serwisie – należy przez to rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem startlist.pl;
 5. Usługach – należy przez to rozumieć możliwość korzystania z funkcjonalności oferowanych każdorazowo przez Serwis, w tym w szczególności możliwość zawierania umów licencyjnych na zdjęcia z Wydarzeń, nabywania dedykowanych gadżetów związanych z Wydarzeniem (np. spersonalizowana odzież sportowa oraz sprzęt sportowy dedykowany Wydarzeniu), książek oraz składania zamówień na przygotowanie planów treningowych;
 6. Użytkowniku – należy przez to rozumieć podmiot który korzysta z Serwisu, posiada w nim Konto Użytkownika i zaakceptował niniejszy Regulamin;
 7. Wydarzeniu – należy przez to rozumieć imprezę sportową, artystyczną, masową, integracyjną lub inne, którego organizator umożliwia zgłoszenie swojego udziału za pośrednictwem Serwisu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usług.
 2. W ramach Serwisu Użytkownik może m. in. nabywać licencję na korzystanie ze zdjęć wykonanych w trakcie Wydarzeń, nabywać dedykowane gadżety, ubrania i sprzęt sportowy związany z Wydarzeniem oraz książki. Dodatkowo Serwis umożliwia Użytkownikowi nawiązanie kontaktu z Dostawcą w celu ustalenia szczegółowych zasad współpracy w zakresie opracowania indywidualnych planów treningowych lub organizacji innych imprez (tak realizowane świadczenia nie podlegają postanowieniom Regulaminu).

§3 Dane Dostawcy

 1. Adres elektroniczny Dostawcy: [email protected]
 2. Adres pocztowy Administratora: LABOSPORT Polska sp. z o.o., ul. Browarna 86-87, 82-300 Elbląg.
 3. Numer telefonu Dostawcy: +48 793 794 552, adres elektroniczny: [email protected].
 4. Kontakt z Dostawcą może być zrealizowany przy wykorzystaniu danych wskazanych powyżej, niemniej jednak zalecamy kontakt przy wykorzystaniu adresu elektronicznego lub formularza kontaktowego udostępnianego w Serwisie, jako środków zapewniających najkrótszy okres oczekiwania na dostarczenia wiadomości do Dostawcy.

§4 Zawieranie umów

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość wyboru zdjęcia, na które chce nabyć licencję.
 2. Do nabycia licencji na zdjęcie lub innego świadczenia oferowanego w Serwisie niezbędne jest dodanie zdjęcia do koszyka lub zaznaczenie odpowiedniego check boxu, zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz uiszczenie ceny.
 3. Cena wskazana obok zdjęcia stanowi cenę brutto, którą Użytkownik zobowiązany jest uiścić z tytułu nabywanego świadczenia. Użytkownik zobowiązany jest uiścić cenę z góry przed pobraniem zdjęcia lub odbiorem świadczenia.
 4. Użytkownik z tytułu nabycia licencji lub innego świadczenia, nie jest zobowiązany do zapłaty innych świadczeń niż cena, o której mowa ust. 3. niniejszego paragrafu. Licencja nabywana przez Użytkownika ma charakter niewyłączny, udzielana jest na czas nieoznaczony oraz na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawca oświadcza, iż przysługują mu każdorazowe uprawnienia autorskie niezbędne do zawierania z Użytkownikiem umów licencyjnych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 5. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze zdjęć będących przedmiotem każdorazowo zawieranej umowy licencyjnej w sposób zgodny z prawem, w szczególności zaś w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku osób utrwalonych na zdjęciach.
 6. Z chwilą zrealizowania czynności, o których mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu, Użytkownik nabywa licencję na korzystnie z wybranego zdjęcia i może pobrać z Serwisu plik graficzny. Plik udostępniany jest poprzez naciśnięcie przycisku w Serwisie. Kliknięcie przycisku „pobierz” w Serwisie stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na pobranie pliku i wiąże się z utratą przez Użytkownika prawa do odstąpienia od zawartej umowy licencji.
 7. Licencja, o której mowa w punkcie 4 uprawnia Użytkownika do zwielokrotniania zdjęcia w dowolnej ilości w celu użytku osobistego.
 8. Licencja, o której mowa w punkcie 4 nie uprawnia Użytkownika do jakiegokolwiek wykorzystywania zdjęcia w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym promowaniem jakichkolwiek produktów lub usług.
 9. W ramach Serwisu Użytkownik może nabyć wyłącznie licencję na korzystanie ze zdjęcia. Nabycie licencji przez Użytkownika nie ogranicza praw autorskich Dostawcy do zdjęcia.
 10. Użytkownik może dokonać płatności ceny z tytułu świadczeń dostępnych w serwisie za pośrednictwem serwisu PeP. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
 11. Inne świadczenia zakupione przez Użytkownika za pomocą Serwisu, w tym gadżety, książki, odzież i sprzęt sportowy związany z Wydarzeniem wydawane są bezpośrednio przez Dostawcę w dniu i miejscu Wydarzenia.

§5 Informacje dotyczące odstąpienia od umów i reklamacji

 1. Z uwagi na to, że przedmiotem licencji, którą Użytkownik może nabyć w Serwisie są zdjęcia dostarczane w formie plików (treści) elektronicznych, które Użytkownik może pobrać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przewidzianym przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, o czym Dostawca informuje Użytkownika przed pobraniem zdjęcia, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy licencyjnej zawieranej za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem są gadżety związane z Wydarzeniem (nieprefabrykowane, wyprodukowane na zamówienie Użytkownika lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb: odzież lub sprzęt sportowy związane z Wydarzeniem).
 3. W przypadku zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży dotyczącej rzeczy innych niż wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Użytkownikowi bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych, niż bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w ciągu 14 dni od chwili wydania rzeczy. Wraz z wydaniem rzeczy Dostawca przekazuje użytkownikowi pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia oraz formularz odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy w warunkach określonych w niniejszym ustępie, umowę uważa się za niezawartą.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu lub na adres Dostawcy tam wskazany. Użytkownik może wykorzystać wzór oświadczenia doręczony mu przez Dostawcę, niemniej jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Użytkownik może składać reklamacje w zakresie Usług świadczonych przez Administratora przy wykorzystaniu danych określonych w § 3 Regulaminu.
 6. Dostawca udzieli odpowiedzi na przesłaną reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 7. Dostawca jest zobowiązany wobec Użytkownika jeśli zrealizowane świadczenie (pobrane zdjęcie, nabyta odzież lub sprzęt sportowy) ma wadę fizyczną lub prawną. Użytkownik będący konsumentem może zrealizować wszystkie uprawnienia z tytułu rękojmi określonej w ustawie Kodeks cywilny.
 8. Dostawca nie odpowiada wobec Użytkownika będącego przedsiębiorcą za wady zrealizowanego świadczenia (rękojmia za wady jest wyłączona w całości).
 9. Odpowiedzialność Dostawcy wobec Użytkownika będącego przedsiębiorcą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, odstąpienia od niej lub wszelkich innych szkód wyrządzonych przez Dostawcę ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat (damnum emergens) oraz kwoty odpowiadającej dwukrotności ceny uiszczonej przez Użytkownika z tytułu nabytego świadczenia.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług jest Dostawca.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Usług.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z nich.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Umowa licencyjna, którą Użytkownik może zawrzeć na podstawie Serwisu jest umową na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie poprzez doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Dostawcy przy wykorzystaniu danych wskazanych w § 3.
 3. Dostawca zobowiązuje się nie wypowiadać Użytkownikowi umowy licencyjnej zawartej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, za wyjątkiem sytuacji naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z licencji, o których mowa w § 4. W przypadku naruszenia tych warunków przez Użytkownika, Dostawca może wypowiedzieć umowę licencyjną ze skutkiem na dzień Użytkownikowi oświadczenia.
 • StartList.pl
 • Elemental Tri Series
 • Garmin IronTriathlon
 • Castle Triathlon Malbork
 • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
 • Garmin MTB Series
 • Triminator
 • Garmin Ultra Race
 • Garmin SwimRun Series
 • Triathlon Series TTT
 • ILF Triathlon